Provozní řád a bezpečnostní pravidla

Lezecké stěny Kuřim

Provozovatel: Čekárna s.r.o., Havlíčkova 441/2, Kuřim 664 34, IČO: 28298802

Každý návštěvník Lezecké stěny Kuřim je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a při své návštěvě potvrdit svým podpisem v „Knize návštěv“, že se s jeho obsahem a pravidly na lezecké stěně seznámil. Svým podpisem návštěvníci potvrzují, že provoznímu řádu rozumí a budou se řídit jeho pravidly. Zároveň svým podpisem čestně prohlašujete, že splňujete jeden z následujících bodů:

 • prodělané očkování proti nemoci SARS CoV-2
 • prodělanou nemoc SARS CoV-2 v posledních 180 dnech s laboratorním potvrzením tohoto onemocnění

Vstupem do prostor lezecké stěny přebíráte veškerou zodpovědnost při případné kontrole.

 

Základní pojmy:

Návštěvník: každá osoba, která se během provozní doby lezecké stěny nachází v jejích prostorách nehledě na to, zdali se přímo účastní vlastního lezení či jištění jiné osoby nebo se zdržuje v prostoru stěny bez vykonávání lezecké činnosti.

Odborný dozor: odborný dozor vykonává osoba určená provozovatelem.

Prvolezec: lezec, který leze na prvním konci lana, lano zapíná do karabin postupových jištění a je jištěn zdola jističem.

Druholezec: lezec, který následuje ve výstupu nahoru prvolezce a je jištěn lanem shora.

Jistič: osoba, která provádí jištění, čímž zabraňuje potencionálnímu pádu lezce.

Lezecká stěna provozovaná provozovatelem je určena výhradně pro výcvik sportovní aktivity volného lezení, pro výcvik lezení v rámci výuky tělesné výchovy a k pořádání soutěží.

Zásady a pravidla pro provozování aktivit na Lezecké stěně Kuřim a povinnosti návštěvníka:

 • Všichni návštěvníci lezecké stěny berou na vědomí, že volné lezení provozují na vlastní odpovědnost a nebezpečí a potvrzují, že jsou si plně vědomi všech nebezpečí vyplývajících z této aktivity. Všichni návštěvníci berou na vědomí, že volné lezení a jištění při lezení je provozovatelem povoleno jen osobám, které byly řádně seznámeny a proškoleny s technikou volného lezení a jištění, a tyto techniky, včetně zachycení pádů, bezpečně ovládají.
 • Každý návštěvník je před započetím sportovních aktivit na lezecké stěně povinen zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav, fyzické možnosti i své schopnosti a zkušenosti s volným lezením a jištěním. Provozovatel doporučuje osobám, které nemají s těmito aktivitami žádné zkušenosti, nebo jsou začátečníky, provádět volné lezení výhradně pod dozorem odborného instruktora provozovatele.
 • Provozovatel nedoporučuje provádět volné lezení na lezecké stěně osobám se zdravotními obtížemi, těhotným ženám apod. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků, která vznikla v důsledku přecenění vlastních schopností či zdravotního stavu.
 • Volné lezení na lezecké stěně je povoleno pouze osobám, které předem zaplatily vstupní poplatek.
 • Návštěvníkům je přísně zakázáno vstupovat do prostoru lezecké stěny a provozovat volné lezení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, provozovatel je v této souvislosti oprávněn osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu či návykové látky, vstup na lezeckou stěnu odepřít.
 • Osoby mladší 15 let mohou provádět sportovní aktivity na lezecké stěně pouze pod přímým dohledem svého zákonného zástupce nebo jiné osoby starší 18 let, která za něho převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli písemným prohlášením. Zákonný zástupce dítěte či osoba, která za něho převzala odpovědnost písemným prohlášením, odpovídá za dodržování bezpečnostních pravidel a za jejich bezpečnost.
 • Osoby starší 15 let a mladší 18 let mohou provádět sportovní aktivity na lezecké stěně a volné lezení samostatně pouze v případě, že předloží provozovateli písemný souhlas zákonného zástupce, v němž zákonný zástupce uvede, že souhlasí se samostatným provozováním sportovních aktivit svého dítěte na lezecké stěně, a že za něho přebírá plnou odpovědnost. Jinak mohou mladiství na lezecké stěně provádět sportovní aktivity a volné lezení pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za něho převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli písemným prohlášením.
 • Pokud má návštěvník jakékoliv pochybnosti o svých lezeckých dovednostech, je jeho povinností požádat provozovatele o vstupní instruktáž, kterou mu na jeho žádost poskytne odborný dozor provozovatele.
 • Každý návštěvník je kdykoli povinen podřídit se pokynům odborného dozoru provozovatele.
 • Návštěvníci mají na lezecké stěně možnost si zapůjčit kvalitní, bezpečné a plně funkční sportovní vybavení výrobcem určené k volnému lezení a toto vybavení jsou povinni používat v souladu s výrobcem stanoveným návodem k používání a doporučeními odborného dozoru. Provozovatel neodpovídá za technický stav vlastního vybavení návštěvníka.
 • Vedoucí lezeckých kurzů jsou povinni před zahájením lezeckého výcviku na stěně o tom informovat odborný dozor nebo samotného provozovatele. Veškerou odpovědnost za svěřence lezeckých kurzů přebírají jejich vedoucí, kteří musí být starší 18 let a musí mít příslušné oprávnění pro provozování kurzů na umělé lezecké stěně.
 • Jednotliví provozovatelé lezeckých kurzů mají s lezeckou stěnou uzavřenou smlouvu o provozování těchto kurzů.
 • Každý návštěvník je dále povinen udržovat ve všech prostorech lezecké stěny čistotu a pořádek. Je povinen dodržovat zásady protipožární prevence a seznámit se s Požární poplachovou směrnicí vyvěšenou v prostorech lezecké stěny.
 • V prostorách lezecké stěny je přísně zakázáno konzumovat alkohol, kouřit či konzumovat jiné návykové látky.
 • Provozování podnikatelské činností v celém areálu lezecké stěny je povoleno pouze se souhlasem provozovatele lezecké stěny.
 • Provozovatel či odborný dozor je oprávněn kdykoliv vykázat z prostor lezecké stěny osobu, která porušuje ustanovení tohoto provozního řádu nebo pravidel bezpečného volného lezení na lezecké stěně, a to bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného. Provozovatel si vyhrazuje právo neumožnit vstup osobě, která se takovéhoto porušování provozního řádu či pravidel bezpečného volného lezení na lezecké stěně dopustila opakovaně.
 • Návštěvníci berou na vědomí a jsou upozorněni na skutečnost, že objekt lezecké stěny je v provozní době monitorován bezpečnostními průmyslovými kamerami. Důvodem je kontrola dodržování provozního řádu a bezpečnostních pravidel na lezecké stěně a ochrana bezpečnosti návštěvníků a dalších osob. Provozovatel garantuje, že záznam z průmyslové kamery uchovává pouze po nezbytnou dobu umožněnou mu zákonem a užije jej výhradně pro své účely. Provozovatel garantuje ochranu osobních údajů a dat návštěvníků.
 • Návštěvníci svým podpisem návštěvní knihy vyjadřují svůj souhlas s tím, aby provozovatel zpracovával jimi poskytnuté osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění za účelem stanoveným provozovatelem po dobu nezbytně nutnou k dosažení tohoto účelu.
 • Tento provozní řád je vydáván provozovatelem a je platný a závazný pro všechny návštěvníky lezecké stěny počínaje dnem jeho zveřejnění. Tento provozní řád je provozovatelem zveřejněn na webových stránkách provozovatele, současně je viditelně vyvěšen v prostoru recepce a vstupu na lezeckou stěnu a taktéž v prostorách lezecké stěny tak, aby každý návštěvník měl možnost se s ním seznámit. Tento provozní řád je rovněž nedílnou součástí návštěvní knihy lezecké stěny a každý návštěvník potvrzuje skutečnost, že se s ním seznámil, či měl možnost se s ním seznámit, svým podpisem v návštěvní knize, a to minimálně při první návštěvě lezecké stěny.

 

 

Bezpečnostní pravidla:

 • návštěvník je povinen dodržovat zásady bezpečného volného lezení, při lezení se bezpečně jistit, před lezením se musí návštěvník navázat na jistící lano, a to uzlem dle norem UIAA – vůdcovský – protisměrný osmičkový nebo dvojitá dračí smyčka. Je zakázáno navazovat se pomocí jednoduché dračí smyčky.

 • je zcela zakázáno sólové lezení. Tzv. bouldering (sólové lezení bez navázání na lano) je provozovatelem povoleno výhradně na boulderingové stěně, pod níž je instalováno dopadiště

 • při lezení je zakázáno vynechávat jistící body, návštěvník je povinen zapnout jistící bod nejpozději ve výši svého pasu

 • je zakázáno k jištění používat osmu

 • je zakázáno používat lano kratší 40 m

 • zakázáno je při výstupu odbočit z linie zvolené cesty, pokud by tím jakkoliv omezil ostatní účastníky volného lezení na stěně. Na jedné výstupové linii je zakázané současné lezení dvou či více lezců. Je přísně zakázáno jištění dvou lezců najednou ve stejné karabině postupového a koncového jištění

 • druholezec je povinen lézt na laně, které je vedeno skrz postupová jištění, která musí během volného lezení odepínat a ukončit výstup v místě, kde bude jištěn minimálně přes dvě postupová nebo koncová jištění
 • jistič je povinen věnovat se činnosti jištění s nepřetržitou pozorností, a to po celou dobu výstupu i sestupu (spouštění) jištěné osoby, je povinen povolovat či dobírat lano takovým způsobem, aby minimalizoval délku případného pádu jištěné osoby, je povinen zachytit pád jištěné osoby tak, aby nedošlo ke zranění prvolezce či ostatních návštěvníků či třetích osob, nebo aby nedošlo k poškození stěny, postupového jištění či jiných horolezeckých pomůcek
 • je zakázáno dobírání v jistícím bodě, nácvik stavění apod. Spouštění jištěné osoby musí probíhat plynule a takovým způsobem, aby nebyli ohroženi další návštěvníci či osoby pohybující se v prostoru lezecké stěny
 • je zakázáno zdržovat se v prostoru pod stěnou, pokud nejde o osoby, které právě lezou či jistí jinou osobu

 • je zakázáno upravovat stávající cesty, toto je možné pouze na základě předchozího souhlasu odborného dohledu
 • každý návštěvník je povinen neprodleně ohlásit odbornému dozoru jakékoliv zjištěné technické závady na lezecké stěně, včetně uvolněného chytu, jistícího prostředku a na tuto skutečnost upozornit i jiného návštěvníka, který má záměr do narušené cesty nastoupit
 • každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby neohrožoval či neomezoval ostatní návštěvníky, v případě výskytu úrazu je povinen poskytnout zraněnému první pomoc a neprodleně přivolat lékaře či odborný dozor, který jej přivolá

 • odborný dozor má k dispozici lékárničku pro poskytnutí první pomoci, odborný dozor je povinen zaznamenat vzniklý úraz do knihy úrazů včetně poznamenání údajů případných svědků vzniku úrazu
 • každý návštěvník, který zjistí porušování zásad bezpečného volného lezení a sportovních aktivit na lezecké stěně, je povinen porušující osobu upozornit na povinnost dodržování pravidel bezpečnosti, v případě, že toto upozornění nepovede k nápravě, je povinen upozornit na toto jednání odborný dozor
 • nejsou povoleny neúměrně dlouhé pády na „efekt“
 • rodiče zodpovídají za své děti během celé návštěvy v lezecké aréně

 • každý návštěvník zodpovídá za svůj lezecký materiál (sedák, lano, jistící prostředek atd.)

 

 

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv tento vydaný provozní řád měnit a aktualizovat.

Provozní řád je platný od 1.10.2020 a je závazný pro všechny návštěvníky.